THPT Bảo Lộc - 12A12 4rum

THPT Bảo Lộc - 12A12 4rum

Chào mừng tất cả các bạn đến với Diễn đàn
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập
Duna (1225)
futhuynhox_198 (1129)
Pé Chụt (954)
[♥]_[§äd]_[♥] (696)
Đạt Đầy Đặn (528)
Revo...FirE (411)
NguyenNgoc (247)
♣lupin♣ (175)
k0 ve` nha` (175)
ngoe (169)
Phía sau một cô gái…gamethoitrang
Cho em nhớ anh thêm chút nữa…gamethoitrang
[MV] Lắng nghe yêu thương - Hòa Migamethoitrang
[MV] Yêu thương đã nhạt nhòa - Saka Trương Tuyềngamethoitrang
Yêu một người...gamethoitrang
Nhớ !!LLF
Nhật kí .... 1 ngày bận rộnDuna
Một số hoạt động chính trong tháng 3Duna
gjam? Gjam? va` GJAM? " MỠ BỤNG" nak chj. e ơj!sirosuada
Ngày Sinh nói lên đẳng cấpsirosuada
Ngắm Ảnh " Bộ Đôi Phá Rối " Nhà Cube Trên Tạp Chíbemai2011
Bộ sưu tập ảnh Scarlett Johanssonbemai2011
Bộ ảnh Hoắc Tư Yênbemai2011
Loạt ảnh quảng bá album của Wonder Girlsbemai2011
Hình chia tay cô Loan dạy Sinh Duna
Bộ ảnh cưới của Lee Young Aebemai2011
Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1964 ViệtSub - Phong Thái của 1 Vĩ Nhân Nhân♣lupin♣
Clip Nụ hôn bất ngờ đáng yêu của cô gáibemai2011
độc chiến - doreamon chế♣lupin♣
Doremon chế - Việt Nam Vô Địch (baobanhgio) ♣lupin♣
Chủ Quyền Việt Nam " Ver 2 " ♣lupin♣
Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam " Doreamon chế "♣lupin♣
Lan Điệp Quốc Chí - Tập 1 - Lạc Vào Tam Quốc♣lupin♣
Mộ Dung Tung Chảo - Tập 1 : Mộ Dung Tuyển Osin ♣lupin♣
bao công xử án tôn ngộ không phần 4♣lupin♣
YouTube Bao Công xử án Tôn Ngộ Không Phần 3♣lupin♣
Bao Công xử án Tôn Ngộ Không Phần 2♣lupin♣
Bao Công xử án Tôn Ngộ Không Phần♣lupin♣
Những cái tên có 102♣lupin♣
Hình tất niên 2K9.♣lupin♣
Cười ngất ngưởngĐạt Đầy Đặn
Aj mún maj mối thì vào đêy ^^!nang
Cách làm văn thông minh nhất...............Đạt Đầy Đặn
Bạn có tin vào ông già Noel ko??? Nghe mình nói nah`Đạt Đầy Đặn
Ai đủ can đảm trả lời?Đạt Đầy Đặn
Mờ nhạt trong lớp – tại sao thế nhỉ?Đạt Đầy Đặn
HAPPY DUNA'S BIRTHDAY!!!Đạt Đầy Đặn
I just had Sex (Lonely island ft Akon)Đạt Đầy Đặn
Thơ về cách nói của Bắc và Nam [ Cực khủng]Đạt Đầy Đặn
Lời khuyên của giáo sư HarvardĐạt Đầy Đặn


Đề lý!!!!!1Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Sep 08, 2009 4:03 pm
avatar
[Thành viên] - Peway
Địa chủ.
Địa chủ.
Tổng số bài gửi : 113
Birthday : 16/09/1994
Tuổi : 24
Đến từ : Hành tinh số 2
Nghề nghiệp : Student

Bài gửiTiêu đề: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

ĐỀ KTCL ĐẦU NĂM MÔN LÝ

Câu 1: Choï caâu ñuùng: D
a. Toác ñoä laø ñaïi löôïng vectô b. Vaän toác ñaëc tröng cho söï bieán ñoåi nhanh chaäm cuûa toác toä
c. Ñoà thò vaän toác trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu laø 1 ñöôøng thaúng xieân goùc. d. caùc keát luaän ñeàu sai.
Caâu 2. Tìm keát luaän sai khi noùi veà chuyeån ñoäng thaúng ñeàu khoâng ñoåi chieàu. C
a. Quyõ ñaïo laø ñöôøng thaúng. b. Vec tô vaän toác luoân khoâng ñoåi
c. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu coù gia toác d. sau moãi khoaûng thôøi gian nhö nhau ñi ñöôïc quaõng ñöôøng nhö nhau.
Caâu 3. Choïn keát luaän ñuùng. C
a. ñoä dôøi, toác ñoä laø ñaïi löôïng vectô b. Toác ñoä trung bình, thôøi gian, gia toác laø ñaïi löôïng voâ höôùng
c. Vaän toác trung bình, gia toác laø ñaïi löôïng vetô d. Caùc keát luaän a, b, c ñeàu ñuùng.
Caâu 4. Choïn caâu ñuùng: trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu thì / C
a.Vaän toác v luoân traùi chieàu vôùi a b. v luoân ùcuøng daâu vôùi a
c. v cuøng hay khaùc daáu a tuøy thuoäc ñoù laø chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu hay chaäm daàn ñeàu d. caùc keát luaän treân ñeàu sai.
Caâu 5 Moät chuyeån ñoäng thaúng coù phöông trình x = 5t ( m ; s,) choïn keát luaän ñuùng: B
a. Chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu coù a = 5m/s2
b. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu theo chieàu döông vì v khoâng ñoåi laø 5m/s.
c. Ñoà thò vaän toác chuyeån ñoäng seõ laø moät ñöôøng thaúng xieân goùc.
d. Caùc keát luaän treân ñeàu ñuùng.
Caâu 6. Moät chuyeån ñoäng coù v = 2 + t/2 (m/s), choïn keát luaän ñuùng: A
a. Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu b. Chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu
c. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu d. Caùc keát luaän ñeàu sai
Caâu 7. moät chuyeån ñoäng coù x = 5 – 2t (m/s) thì sau 5s tình töø t = 0 coù: A
a. Δx = -10 (m) b. Δx = 0 (m) c. Δx = - 5 (m) d. Δx = 10 (m).
Caâu 8. Bieåu thöùc naøo döôùi ñaây khoâng duøng ñeå bieåu dieãn chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. B
a. x = 5t2 b. x = 5t + 2 c. x = 0,5t2 + 2t d.v = 2t – 5
Caâu 9 Tìm keát luaän sai. B
a. Toïa ñoä coù tính töông ñoái b. Khoaûng caùch coù tính töông ñoái
c. Vaän toác coù tính töông ñoái d. Gia toác vaät coù tính töông ñoái.
Caâu 10. Ñieàu khaúng ñònh naøo döôùi ñaây chæ ñuùng cho chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. D
a. Gia toác chuyeån ñoäng khoâng ñoåi b. Chuyeån ñoäng coù vectô gia toác khoâng ñoåi
c. Vaän toác laø haøm baäc 1 theo thôøi gian d. Vaän toác chuyeån ñoäng taêng ñeàu theo thôøi gian.
Caâu 11 Trong chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu: C
a. a> 0, V0 > 0 b. a< 0, V0 < 0 c. a> 0, V0 < 0 d. a<> 0, V0 = 0.
Caâu 12 Choïn keát luaän sai. Trong chuyeån ñoäng thaúng : C
a. Toác ñoä laø ñoä lôùn vaän toác. b. Vaän toác laø ñaïi löôïng vectô
c. Toác ñoä laø ñaïi löôïng ñaïi soá d. Quaõng ñöôøng ñi laø ñaïi löôïng khoâng aâm.
Caâu 13. Bieåu thöùc naøo sau ñaây khoâng duøng ñeå dieãn taû chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : C
a. x = 5 + 2t b. v = 2 c. x = 2 + t2 d. a = o
Caâu 14. Choïn caâu sai: A
a. Ñoà thò vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu laø 1 ñöôøng thaúng
b. Ñoà thò toïa ñoä cuûa chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu laø 1 phaàn cuûa ñöôøng Parabol.
c. Ñoà thò toïa ñoä cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu laø 1 ñöôøng thaúng xieân goùc.
d. Ñoà thò gia toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu laø 1 ñöôøng thaúng song song vôùi truïc thôøi gian
Caâu 15. Moät vaät chuyeån ñoäng ñöôïc bieåu dieãn baèng ñoà thò thò coù: B V (m/s)
a. v = 2 + 2t b. v = 0,5t c. v = 2t v = 2 + 0,5t
2

t (s)
0 4
Caâu 16. Tìm keát luaän ñuùng: moät vaät chuyeån ñoäng thaúng treân truïc ox coù x = 5 – 3t/2 (x:m; t:s;) thì C
a. Vaät chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu b. x0 = 5m; v = 3m/s
c. . x0 = 5m; v = -1,5 m/s d. caùc keát luaän treân ñeàu sai
Caâu 17. Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng treân truïc ox. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa noù coù daïng sau: x = -t2 + 10t + 8 (t tính baèng s; x tính baèng m).
Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: D
Chaát ñieåm chuyeån ñoäng
a. Nhanh daàn ñeàu roài chaäm daàn ñeàu theo chieàu döông cuûa truïc ox.
b. Nhanh daàn ñeàu roài chaäm daàn ñeàu theo chieàu aâm cuûa truïc ox.
c. Chaäm daàn ñeàu roài nhanh daàn ñeàu theo chieàu döông cuûa truïc ox.
d. Chaäm daàn ñeàu theo chieàu döông roài nhanh daàn ñeàu theo chieàu aâm cuûa truïc ox.
Caâu 18. Moät vaät baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu sau 5s ñaït vaän toác 36km/h thì gia toác cuûa vaät laø B
a. 7,2 m/s2 b. 2 m/s2 c. 7,2 Km/h2 d. 4 m/s2
Caâu 19. Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng treân truïc 0x coù phöông trình chuyeån ñoäng laø x = 5 – 3t (t:s; x: m). tính töø thôøi ñieåm t = 0 thì sau 5s chuyeån ñoäng noù coù: C
a. Δx = -10m b. Δx = -5m c. Δx = -15m d. Δx = 10m
Caâu 20. Choïn caâu sai: D
a. Traïng thaùi chuyeån ñoäng hay ñöùng yeân ñeàu khoâng coù gia toác.
b. Vaät chuyeån ñoäng coù vaän toác bieán ñoåi thì ñeàu coù gia toác.
c. Ñoà thò vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu laø moät ñöôøng thaúng song song vôùi truïc thôøi gian .
d. Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu khoâng ñoåi chieàu coù vetô gia toác khoâng ñoåi
II Phaàn töï luaän.
Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng coù toïa ñoä x = 5 – 5t2 (m; s )
a. Cho bieát ñoù laø chuyeån ñoäng gì, taïi sao.
b. Tính quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc sau 1s chuyeån ñoäng vaø vaän toác cuûa vaät khi ñoù.
c. Veõ ñoà thò vaän toác cuûa vaät theo thôøi gian

caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ñ/ aÑAÙP AÙN _ BIEÅU ÑIEÅM


I Phaàn traéc nghieäm 20 caâu . 0,25 ñ = 5 ñ

caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ñ/ a D C C C B A A B B D C C C A B C D B C D

II. Phaàn töï luaän

a ) L aø CÑTNDÑ ( 05 ñ ) vì phöông trình toïa ñoä laø haøm baäc hai cuûa thôøi gian vaø vaän toác ñaàu baèng khoâng . ( 1 ñ )
b ) Δ x = x – x 0 = - 5 m (05 ñ ) ; s =| Δ x | = 5 m ( 05 ñ )
coù v = - 10 t ( 1 ñ ) ; t = 1 s coù v = - 10 m / s ( 05 ñ )
c) veõ ñuùng ñoà thò vaän toác ( 1 ñ )
[list=1][*]
Tue Sep 08, 2009 4:08 pm
avatar
[Thành viên] - Peway
Địa chủ.
Địa chủ.
Tổng số bài gửi : 113
Birthday : 16/09/1994
Tuổi : 24
Đến từ : Hành tinh số 2
Nghề nghiệp : Student

Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

http://thptbaoloc.edu.vn/?rvn=2 =>trang web trường đó
đề lý máy T đọc hông được, web trường có lỗi hay sao ấy, save tóan, hoá, sinh hông được. ai đọc được thì post dùm nha. SR cả nhà Sad
Tue Sep 08, 2009 7:03 pm
avatar
[Thành viên] - Peway
Địa chủ.
Địa chủ.
Tổng số bài gửi : 113
Birthday : 16/09/1994
Tuổi : 24
Đến từ : Hành tinh số 2
Nghề nghiệp : Student

Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

mọi người thông cảm nha! T kũng chẳng bík làm sao nữa...post pài thì đọc hông được....hichic Sad
Wed Sep 09, 2009 6:39 am
avatar
[Thành viên] - futhuynhox_198
P.R.O Spammer
P.R.O Spammer
Tổng số bài gửi : 1129
Birthday : 19/08/1994
Tuổi : 24
Đến từ : xóm nhà lá tổ 1

Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

chử nghĩa thế nỳ thỳ đọc đui mắt kon ng` ta rồy kòn j`............. :x
Wed Sep 09, 2009 5:08 pm
avatar
[Thành viên] - [♥]_[§äd]_[♥]
P.R.O Spammer
P.R.O Spammer
Tổng số bài gửi : 696
Birthday : 06/08/1994
Tuổi : 24
Đến từ : Xøm ñhä £ä ¯¶¯ø 1
Nghề nghiệp : student
Humor : chỌc gẬy pÁnh xE =]]

Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

Zời Ạ........chẲng zÔ được jÌ hIk.....lÙm sa0 bI jỜ đÂy chÀi Sad


_________________Thu Sep 10, 2009 10:41 am
avatar
[Thành viên] - futhuynhox_198
P.R.O Spammer
P.R.O Spammer
Tổng số bài gửi : 1129
Birthday : 19/08/1994
Tuổi : 24
Đến từ : xóm nhà lá tổ 1

Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

sao web đó mở riết hok đc.........................tức.............. :shock:
Thu Sep 10, 2009 3:36 pm
avatar
[Thành viên] - [♥]_[§äd]_[♥]
P.R.O Spammer
P.R.O Spammer
Tổng số bài gửi : 696
Birthday : 06/08/1994
Tuổi : 24
Đến từ : Xøm ñhä £ä ¯¶¯ø 1
Nghề nghiệp : student
Humor : chỌc gẬy pÁnh xE =]]

Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1

Ôi Ôi.....mAj thI Gòy.......sỢ wÓh Ih ht0aj :-S :-SS


_________________[Thành viên] - Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: Đề lý!!!!!1

Tiêu đề: Đề lý!!!!!1
Đề lý!!!!!1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THPT Bảo Lộc - 12A12 4rum :: KHÔNG MÀY ĐỐ THẦY...DẠY AI^o^ :: Khu vực các môn Khoa học Xã hội-